AVÍS

MARC LEGISLATIU

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de CEMU – CENTRE MÈDIC UTSET, S.L. (en endavant CEMU) es fonamenta en el marc jurídic següent:

Per a més informació, es pot consultar:


DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

La gestió de la privacitat és coordinada pel Delegat de Protecció de Dades i es realitza d’acord amb els principis relatius al tractament de les dades recollits a l’article 5 del RGPD, que estableix que les dades seran:

  1. Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat/da (licitud, lleialtat i transparència).
  2. Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.
  3. Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).
  4. Exactes i, si cal, actualitzades (“exactitud”).
  5. Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals (“limitació del termini de conservació”).
  6. Tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades (“integritat i confidencialitat”).

Contacte: musieto@cemu.cat


REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

CEMU aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, tot tenint en compte la tipologia de les dades i els riscos previsibles.


El consentiment es pot retirar en qualsevol moment. Si es dona aquesta circumstància, CEMU deixarà de tractar les dades sobre les quals s’ha retirat aquest consentiment.


DRETS

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant degudament acreditat per llei, són:


Accés: Permet obtenir la confirmació o no de l’existència d’un tractament de dades. En cas afirmatiu, l’interessat té dret a accedir a la relació de dades que es tracten, la seva tipologia, finalitat, procedència, cessions realitzades i previstes (si s’escau) i caducitat.


Rectificació: Permet la correcció de dades inexactes o completar les dades incompletes.


Cancel·lació/Supressió(dret a l’oblit): Permet obtenir la supressió de les dades que afecten l’interessat.


Limitació: Permet emprar les dades només per a reclamacions o protecció de drets d’altri, mentre es verifica l’exactitud de les dades o la licitud del seu ús.


Oposició: Permet demanar a l’Administració que es deixi d’emprar una dada determinada per a un tractament concret.


L’Ajuntament de Barcelona ha de respondre els exercicis de drets en el termini de 30 dies.


CONTACTE

En cas que la persona interessada consideri que els seus drets no han estat atesos adientment, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de CEMU:

musieto@cemu.cat

o per escrit a

CEMU – CENTRE MÈDIC UTSET, S.L.
Pl. Comte Guifré num 1 local 3
08221 Terrassa